20. April 2023.

PRIJEMNI ISPIT ZA DOKTORSKE STUDIJE UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS

PRIJEMNI ISPIT ZA DOKTORSKE STUDIJE UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS

 

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenta u prvu godinu doktorskih studija Umetnička igra i performans.
Studijski program traje tri godine, nosi 180 ESPB i nakon čega se stiče zvanje: Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli minimum 300 ESPB.

Prijave na konkurs se vrše preko online prijavne forme na sajtu (https://www.iui.rs/upis-na-doktorske-studije) ili putem maila: prijave@iui.rs

Prijemni ispit će se održati 30. juna 2023. godine u 14.00h na Institutu za umetničku igru.

 

Prijemni ispit
Rang lista studenata se pravi na osnovu ostvarenog uspeha u prethodnom školovanju (prosečna ocena i dužina studiranja) i provere znanja, sklonosti i sposobnosti. Vrsta znanja, sklonosti i sposobnosti kandidata utvrđuje se na osnovu intervjua koji obavlja posebno formirana komisija.
Kandidati koji konkurišu na studijski program Umetnička igra i performans su obavezni da polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova kandidata kao i razgovora sa Komisijom.

Rok za prijavu je 23. jun 2023. godine.
Prijem dokumenata se vrši do 27. juna 2023. godine u studentskoj službi fakluteta.
Rang lista primljenih kandidata će biti objavljena 3. jula 2023. na sajtu fakulteta.
Upis kandidata koji su položili prijemni ispit će se vršiti od 4. do 7. jula 2023. studentskoj službi fakluteta.

 

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs:

• Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na Fakultetu),
• Overene fotokopije diploma ili original Uverenja o diplomiranju svih prethodno završenih nivoa studija,
• Overene fotokopije dodataka diplomi ili original Uverenja o položenim ispitima svih prethodno završenih nivoa studija,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Stručna biografija,
• Portfolio umetničkih radova,
• Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita, (original uplatnica). Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 5.000,00 din.
• Za sve dodatne informacije možete zakazati konsultacije svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova na 011 41 40 421 ili na mail prijave@iui.rs 

 

DOKTORSKE STUDIJE UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS
Studijski program Umetnička igra i performans se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB. Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.
Ciljevi studijskog programa su omogućavanje studentima da se školuju na visokom akademskom nivou u oblasti umetničke igre i performansa kao i za kvalifikovan rad u kulturnim institucijama na poslovima umetničkog rukovođenja i upravljanja umetničkom produkcijom. Cilj studijskog programa je usmeren ka unapređenju znanja i stečenih umetničkih veština i metoda na master akademskim studijama koje se primenjuju u određenim naučnim postupcima u ostvarivanju visokih umetničkih rezultata, a zatim i u procesima kulturnog razvoja, kao što je planiranje javnih kulturnih delatnosti i sl. Studenti izučavaju i primenjuju savremene metode i tehnike umetničkog istraživanja, kako bi uspešno izradili doktorsku disertaciju predviđenu studijskim programom.
Ishod procesa učenja je obrazovan student koji poseduje aktivna umetnička i teorijska znanja, veštine i sposobnosti da obavlja javnu, kolektivnu i individualnu kulturno-umetničku delatnost. Nastava na doktorskom studijskom programu
UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS je interaktivnog karaktera, uključuje kreativne radionice, media labove, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost kao i samostalnost u radu kroz primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa odvija se kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja, imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja. Očekuje se da studenti unaprede i prodube opšte-teorijska znanja iz oblasti umetnosti, kao i da poseduju veštine i sposobnost za metodološki ispravan rad na rešavanju umetničko-istraživačkih problema. Studenti su nakon uspešno položenih ispita, urađenih projektnih zadataka, napisanog i odbranjenog doktorskog rada, osposobljeni da se uključe u umetnički rad u polju Umetničke igre i performansa.

Nakon završenih doktorskih studija studenti stiču diplomu: Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.