Kontrola kvaliteta i obezbeđenje kvaliteta

Kontrola kvaliteta sprovodi se redovno i sistematično putem samovrednovanja i spoljašnjom proverom kvaliteta.

Institut je angažovao i stručne kadrove koji se bave održavanjem nivoa kvaliteta u svim naučno-nastavnim i nenastavnim procesima unutar organizacije.

  • Pored Pravilnika o obezbeđenju kvaliteta, Institut će koristiti i:
  • Pravilnik o nastavnoj literaturi,
  • Nacrt kriterijuma za odabir nastavnog osoblja,
  • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata,
  • Pravilnik o radu biblioteke, Pravilnik o izvođenju nastave,
  • Pravilnik o upisu studenata
  • i ostali pravilnici po potrebi.

Vrši se evaluacija putem anketa studenata, naučno-nastavnog osoblja, budućih partnera sa kojima se sarađuje po pitanju praksi kao i anketa ostalih relevantnih izvora informacija koje mogu da poboljšaju rad institucije.