Milica Bezmarević odbranila diplomski na Institutu za umetničku igru

Danas, 3.07.2020. u Beogradu, Milica Bezmarević, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik – baletska pedagogija, odnosno student Osnovnih akademskih studija Instituta za Umetničku Igru je pristupila odbrani svog završnog rada “Metodloški plan časa klasičnog baleta” pod mentorstvom Bahrama M. Juldaševa i izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik komisije
  2. Prof. Dijana Milošević, član komisjije
  3. Doc. Aleksandar Nikolić, član komisije

Nakon svog izlaganja, uvažena kolegenica Milica je odgovorila na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija konstatuje da je dana 3.07.2020. u Beogradu, uvažena kolegenica, Milica Bezmarević, uspešno odbranila svoj Završni rad na temu “Metodološki plan časa klasičnog baleta” sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike SRbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka, Milica Bezmarević; ima sva prava i obaveze koji proizlaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje :

“Dramski i audiovizuelni umetnik umetničke igre – Baletska pedagogija”.