Odbranila diplomski na Institutu za umetničku igru

Danas, 25.06.2020. u Beogradu, Maja Stojkov, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik – baletska pedagogija, odnosno student Osnovnih akademskih studija Instituta za Umetničku Igru je pristupila odbrani svog završnog rada “Maja Plisecka – karijera koja je uticala na mlade igrače” i izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. Aleksandar Ilić, Predsednik komisije
  2. Doc. mr Iva Bojović, mentor
  3. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, član komisije

Nakon svog izlaganja, uvažena kolegenica Maja je odgovorila na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija konstatuje da je dana 25.06.2020. u Beogradu, uvažena kolegenica, Maja Stojkov, uspešno odbranila svoj Završni rad na temu “Maja Plisecka – karijera koja je utzicala na mlade igrače” sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike SRbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka, Maja Stojakov; ima sva prava i obaveze koji proizlaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje :

“Dramski i audiovizuelni umetnik umetničke igre – Baletska pedagogija”.